Структурні підрозділи

Структурні підрозділи коледжу створюються відповідно до законодавства та головних завдань його діяльності і функціонують згідно з окремими положеннями, що розробляються коледжем.
Структурними підрозділами коледжу є: відділення, циклові комісії, , підрозділи, що забезпечують навчально – виховний процес, адміністративні та господарські підрозділи, що забезпечують задоволення соціально – побутових потреб.
1. Відділення – структурний підрозділ, що об’єднує навчальні групи з однієї або кількох спеціальностей, методичні, навчально-виробничі та інші підрозділи.
У коледжі функціонують два денні відділення:
розробка програмного забезпечення;
обслуговування комп’ютерних систем і мереж;
Керівництво відділенням здійснює завідуючий, який призначається на посаду директором з числа педагогічних працівників, які мають повну вищу освіту і досвід навчально – методичної та виховної роботи.
Завідуючий відділенням забезпечує організацію навчально – виховного процесу, виконання навчальних планів і програм, здійснює контроль за навчально – методичною діяльністю викладачів.
Предметна (циклова) комісія – структурний навчально-методичний підрозділ, що проводить виховну, навчальну та методичну роботу з однієї або кількох споріднених навчальних дисциплін.
Предметна (циклова) комісія створюється рішенням директора коледжу за умови, якщо до її складу входить не менш як три педагогічних працівники.
Перелік циклових комісій, кандидатури їх голів та персональний склад затверджуються наказом директора коледжу терміном на один навчальний рік.
До складу підрозділів, що забезпечують навчально – виховний процес, належать:
навчальні кабінети, лабораторії, перелік яких визначається навчальними планами;
навчальна частина, навчально – методичний кабінет;
навчально – виробнича майстерня, бібліотека;
актовий зал, фізкультурно – оздоровчий зал,
гуртожиток.
До складу адміністративних підрозділів належать:
адміністративно – господарча частина, що забезпечує задоволення соціально – побутових потреб;
бухгалтерія;
кадрова служба;
юридична служба;
служба охорони праці та безпеки життєдіяльності.
Структурні підрозділи коледжу функціонують відповідно до окремих положень, розроблених згідно із законодавством і затверджених директором.
Навчальні і обслуговуючі підрозділи підпорядковані безпосередньо директору коледжу, який визначає напрями їх основної діяльності, порядок фінансово – господарської діяльності, структуру управління та умови використання матеріально-технічної бази, що належить коледжу.
Коледж з його структурними підрозділами функціонує як єдиний навчально – виховний комплекс.