Напрями діяльності

Основними завданнями коледжу є:
здійснення освітньої діяльності певного напряму, яка забезпечує підготовку фахівців відповідних освітньо-кваліфікаційних рівнів і відповідає стандартам вищої освіти;
здійснення творчої, мистецької, культурно-виховної, спортивної та оздоровчої діяльності;
забезпечення виконання державного замовлення та угод на підготовку фахівців з вищою освітою;
вивчення попиту на окремі спеціальності на ринку праці і сприяння працевлаштуванню випускників;
забезпечення культурного і духовного розвитку особистості, виховання осіб, які навчаються у коледжі, в дусі українського патріотизму і поваги до Конституції України; підвищення освітньо-культурного рівня громадян.
створення належних умов для практичного навчання студентів;
інші завдання, що не суперечать законодавству України.

Основними напрямами діяльності коледжу є:
підготовка згідно з державним замовленням і договірними зобов’язаннями висококваліфікованих фахівців для промислової галузі народного господарства України;
підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів, підготовка кваліфікованих робітників, курсова підготовка, загальноосвітня та до вузівська підготовка;
культурно-освітня, методична, видавнича, фінансово-господарська, навчально-виробнича робота;
надання платних послуг відповідно до чинного законодавства України;

Управління діяльністю коледжа здійснює директор, призначений на посаду за контрактом, укладеним з Міністерством освіти України. Директор відповідно до Статуту коледжу може делегувати частину своїх прав i обов’язків заступникам директора, завідуючим відділеннями.
Вищим колегіальним органом самоврядування є загальні збори, кількісний склад яких становлять усі працівники коледжу. У період між загальними зборами повноваження колективу виконують робочі органи – адміністративна рада, що складається з 30 чоловік, та приймальна комісія, склад якої щорічно затверджується наказом директора.
У коледжі діють дорадчі органи: педагогічна рада, навчально-методична рада, рада класних керівників, бібліотечна рада, рада з правового виховання.

Фінансово – господарська діяльність проводиться відповідно до діючих
вимог Щорічне надходження позабюджетних коштів становить до 20% від обсягу бюджетного фінансування. Ці кошти використовуються на удосконалення матеріальної бази, модернізацію і експлуатацію обладнання, оплату комунальних послуг, інші потреби з організації навчального процесу.

Управління діяльністю коледжа здійснює директор, призначений на посаду за контрактом, укладеним з Міністерством освіти України. Директор відповідно до Статуту коледжу може делегувати частину своїх прав i обов’язків заступникам директора, завідуючим відділеннями.
Вищим колегіальним органом самоврядування є загальні збори, кількісний склад яких становлять усі працівники коледжу. У період між загальними зборами повноваження колективу виконують робочі органи – адміністративна рада, що складається з 30 чоловік, та приймальна комісія, склад якої щорічно затверджується наказом директора.
У коледжі діють дорадчі органи: педагогічна рада, навчально-методична рада, рада класних керівників, бібліотечна рада, рада з правового виховання.

Фінансово – господарська діяльність проводиться відповідно до діючих
вимог Щорічне надходження позабюджетних коштів становить до 20% від обсягу бюджетного фінансування. Ці кошти використовуються на удосконалення матеріальної бази, модернізацію і експлуатацію обладнання, оплату комунальних послуг, інші потреби з організації навчального процесу.

Коледж розташований в центрі міста у 4-поверховому приміщені. Всі кабінети і лабораторії відповідають вимогам сангігіени, на кожного студента у середньому припадає 7.3м площі. Щорічно, практично в усіх приміщеннях, виконується поточний ремонт за рахунок спонсорів, в якому приймають участь студенти, їх батьки і співробітники коледжу. З метою поліпшення умов праці та навчання кабінети обладнуються згідно з вимогами естетики, охорони здоров’я та праці. Организаційно-технічні заходи, пов’язані зі створенням оптимальних умов праці, охорони здоров’я та техніки безпеки виконуються відповідно з Державними стандартами.

Для своєчасного медичного обслуговування студентів і співробітників коледж має медпункт, що забезпечує щорічне 100% профілактичне обстеження колективу.
Завідує медичним пунктом фельдшер, закріплений за коледжем від 27 клінічної лікарні.
Медичний пункт має медичне обладнання і інвентар, необхідний для роботи; медикаменти для здійснення першої невідкладної допомоги і літературу для санітарно-профілактичної роботи.
Студенти, які потребують курортно-санаторного лікування задовольняються путівками згідно замовлень.
Співробітники коледжу підлягають соціальному та медичному страхуванню та соціальному забезпеченню в порядку та на умовах встановленому для робітників та службовців державних підприємств. Внески на це робляться в порядку та розмірах встановлених діючим законодавством.
Коледж не має своїх баз для відпочинку. Бажаючи відпочити та пройти курс лікування, профспілковий комітет забезпечує путівками.
Щорічно, між адміністрацією та колективом коледжу укладається колективний договір, що проходить експертизу та затверджується згідно з чинним законодавством.